Shop Message

Address 福建省南安市溪美街道新美路368-1号
(368-1 Xinmei Road, Ximei Street, Nan 'an city, Fujian Province, China)Show map
TEL 131-2303-2667

Shop you have ever seen